അധ്യായം

കത്തുകൾ

ഞാൻ ഞാനും, നീ നീയുമായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടുമല്ലേ ഇത്ര നീണ്ട കാലത്തിന് ശേഷവും നമുക്ക് ഇത്ര ഹൃദയം തുറന്ന് കത്തുകളെഴുതാൻ കഴിയുന്നത്

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു