അധ്യായം

യുക്തിബോധത്തിന്റെ തുടക്കം

ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ അന്ധമായി അനുസരിച്ച് ചിന്താപരമായ അലസതയിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടാനാണ് കേരളീയ മനസ്സ് പരമ്പരാഗതമായി ശീലിച്ചുപോന്നത്

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു