അധ്യായം

ലോകജീവിതം ശോകപൂരിതം

മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ കാതലായി വർത്തിക്കുന്ന ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുക എന്നത് ചിന്തയുടെയും കർമ്മ ത്തിന്റെയും പരമലക്ഷ്യമാകുന്നു

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു