അധ്യായം

ഭൂമിയിൽ സമാധാനം

ജീവൻ നശിപ്പിക്കുന്നതിലല്ല, ജീവൻ പരിരക്ഷിക്കുന്നതി ലാണ് മനുഷ്യന്റെ വൈശിഷ്ട്യം

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു