അധ്യായം

കുന്തി

അധികാരത്തിന്റെ ലോകത്തിൽ സമാധാനത്തിന് സ്ഥാനമില്ല

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു