അധ്യായം

ലൂയി പാസ്ച്ചർ

"സയൻസിന്റെ പുരോഗതിക്കു വേണ്ടി ഹൃദയത്തിനും അതിന്റെ പങ്കു വഹിക്കേണ്ടി വരിക എന്നത് തീർച്ചയായും മഹത്തായ ഒരു കാര്യമാണ് - ലൂയി പാസ്ചർ"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു