അധ്യായം

ജീവിതം നാടകത്തിനു വേണ്ടി

"ആസ്വാദനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ അഭ്യസ്തവിദ്യരാണ് ഏറ്റവും പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. വിലകുറഞ്ഞ മെലോഡ്രാമയും ഫലിതവുമെല്ലാം കണ്ട് തലകുലുക്കി രസിക്കുന്ന തിൽ അവർ ഒതുങ്ങിക്കഴിയുന്നു"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു