അധ്യായം

വയലാർ രാമവർമ്മ

"മറ്റു പ്രയോജനങ്ങളോ നേട്ടങ്ങളോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുവേ ണ്ടി, പ്രതഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, ചുവടുമാറ്റം നടത്താൻ ഒരു യഥാർത്ഥ സാഹിത്യകാരന് ഒരിക്കലും കഴിയുകയില്ല"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു