അധ്യായം

മാനസോല്ലാസം പകരുന്ന സൗഹൃദം

"സാമുദായികസംഘടനകൾ രാജ്യത്തെ പിന്നിലേക്ക് കൊണ്ടു പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. സമുദായങ്ങൾക്ക് തുല്യമായ നീതി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള പരിശ്രമം നടത്തേണ്ടത് രാഷ്ട്രീയസംഘടനകളിൽ കൂടിയായിരിക്കണം"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു