അധ്യായം

ധിക്കാരി

എങ്കിലും ആർദ്രമാനസൻ -"അടുത്തറിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബഹുമാനം ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്നതല്ല പ്രശസ്തരിലധികം പേരുടേയും കുഴപ്പം അതിസ കുചിതമായ സ്വാർത്ഥതാല്പര്യവും ജത്വവും ദുരയും അൽ പത്തവും മൂലം അവർ നമ്മളിൽ അറപ്പുളവാക്കുന്നു എന്നതാണ് രസകരമായ സംഗതി"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു