അധ്യായം

എപ്പോഴും സമൂഹത്തിലെ വ്യക്തി

"ഉള്ളടക്കമാണ് കാവ്യം എന്ന ധാരണ കലാചിന്തയിൽ അപകടം സൃഷ്ടിക്കും. ഏത് കാവ്യവും കാവ്യമായിത്തീരുന്ന ത് സമുചിതമായ രൂപശിൽപത്തിൽ വാർന്നു വീഴുമ്പോ ഴാണ്. ആശയം അവിടെ അപ്രധാനം"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു