അധ്യായം

തോപ്പിൽ ഭാസി

"മരണത്തെ ഒരു നിലയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഭീകരനായ മാന്ത്രികൻ; മറ്റൊരു നിലയിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാരുണ്യമു ഉള്ള മാന്ത്രികനും രംഗത്തവതരിപ്പിക്കാനല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്തി നാണ് നാടകം രചിക്കുന്നത്?"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു