അധ്യായം

പക്ഷികൾ ഭാഗ്യശാലികൾ

"ദുർഗ്രാഹ്യതയാണ് ഗഹനതയെന്ന വീക്ഷണം, അടിമകളു ടെ അന്ധതയിൽ നിന്നുളവാകുന്നതാണ്"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു