അധ്യായം

പുണ്യം കാത്തുസൂക്ഷിച്ച കവി

"പരിചിതമായ ശൈലിയിലൂടെ അപരിചിതമായ ഭാവമേഖല കൾ അനാവരണം ചെയ്തുകാട്ടുന്നതിലാണ് ഏതു കവിയുടെയും തനിമ കുടികൊള്ളുന്നത്"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു