അധ്യായം

കെ. സരസ്വതിയമ്മ

"സ്നേഹിക്കുകയും ത്യജിക്കുകയും സഹിക്കുകയും ചെയ്യു ന്നതിന് പ്രതിഫലമായി, ചവിട്ടേറ്റ് എല്ലുനുറുങ്ങുക എന്ന വിധി എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിശ്ശബ്ദം ചുമന്നുകൊ ണ്ടുനിൽക്കുന്ന സ്ത്രീത്വത്തിൻറെ ജ്വലനമാണ് കീഴ്ജീവ നക്കാരി' എന്ന കഥ"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു