അധ്യായം

ഗുരുസ്വാമി

ഏത് പ്രസംഗത്തിന്റെയും വിജയം നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത്, അത് ശ്രോതാക്കളുടെ മനസ്സിൽ ആശയമോ വാദഗതിയോ എത്രത്തോളം അവശേഷിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിനെ മാനദണ്ഡ മാക്കിയാകണം"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു