അധ്യായം

,സൗമനസ്യത്തിന്റെ സമീപനം

-"എതിരഭിപ്രായങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ, അവയിൽ കഴമ്പുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയുക എന്നത് ഒരു സംസ്കാരമാണ്"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു