അധ്യായം

വിയോഗവ്യഥ ശമിച്ചപ്പോൾ

"അക്കാലത്ത് പൊതുപ്രവർത്തനം ലാഭകരമായ വ്യവസായ മായിരുന്നില്ല. നഷ്ടം സഹിക്കാനുള്ള യാഗഭൂമിയായിരുന്നു"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു