അധ്യായം

നീതിന്യായ ലോകത്തിലെ മാനുഷിക ചൈതന്യം

"ജാതിവ്യവസ്ഥയുടെ ഭീകരതയിൽ നിന്ന് അധഃകൃതരെ മോചിപ്പിക്കാൻ അംബേദ്കർ നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കാൻ ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയ്യരെപ്പോലെ മറ്റൊരാൾ പരിശ്രമിച്ചിട്ടില്ല"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു