അധ്യായം

എസ്. കെ. പൊറ്റക്കാട്

"പ്രമാണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കഥാരചന കൂടുതൽ കൃത്രിമമായിപ്പോകും"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു