അധ്യായം

രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ

ഞങ്ങൾ പരിത്യജിച്ച പഴഞ്ചൻ വിശ്വാസങ്ങളെയും ആചാ രങ്ങളെയും ശവമാടങ്ങളിൽ നിന്ന് പൊക്കികൊണ്ടുവന്ന് സാഹിത്യത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനാണ് ആധുനികന്മാർ ശ്രമിക്കുന്നത്"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു