അധ്യായം

സന്മാർഗിയായ തകഴി

" വശ്യതയാണ് ഏതു രചനയെയും സാഹിത്യമാക്കുന്നതെന്ന് തകഴി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഗൗരവത്തിന് രണ്ടാം സ്ഥാനമേയുള്ളൂ"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു