അധ്യായം

തകഴി

"അക്കാലത്ത് സാഹിത്യലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ വാരികയെന്ന നിലയിൽ, "കൗമുദി' നൽകിയ പ്രചരണം തകഴിയുടെ നോവലുകൾക്ക് വായനക്കാരെ ധാരാളമായി നേടിക്കൊടുത്തു"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു