അധ്യായം

സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ

മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന് ഇമ്മാതിരി വിശിഷ്ടമായ ഒരു ആഭരണം അണിയാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്നോർത്ത് മർത്ത്യരാകെ ആഹ്ലാദം കൊള്ളട്ടെ"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു