അധ്യായം

കാവിക്കുള്ളിലെ ജ്വാല

"ദൈവം ക്ഷേത്രങ്ങളിലല്ല, പാരതന്ത്ര്യത്തിലാണ്ടുപോയ മനുഷ്യരിലാണുള്ളതെന്ന് സ്വാമി ആനന്ദതീർത്ഥർ കണ്ടു"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു