അധ്യായം

എം. പി പോൾ

ശ്രോതാക്കളെ അമ്പരിപ്പിക്കാനല്ല, പ്രബുദ്ധതയിലേക്ക് നയി ക്കാനാണ് എം. പി. പോൾ ശ്രമിച്ചത്"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു