അധ്യായം

കുലീനനായ പോരാളി

"നന്മയിലും സൗന്ദര്യത്തിലുമുള്ള സഹജമായ വിശ്വാസ മാണ് എകെജി യെ പോരാളിയാക്കിയത്"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു