അധ്യായം

ആന്മവിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് കർമ്മശേഷി

"സൂക്ഷ്മമായ മൂല്യബോധത്താൽ പ്രചോദിതനായ വ്യക്തി, മൂല്യധ്വംസകമായ സാഹചര്യത്തോട് സഹജമായി പ്രതിക രിക്കുന്നതിന്റെ ആവിഷ്കരണമാണ് കലാപം"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു