അധ്യായം

മാനവരാശിയുമായി രക്തബന്ധം

"പ്രശസ്തിയും പദവിയും ഒരു തരം ലഹരിയാണ്. അത് തലയ്ക്ക് പിടിക്കും. അപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് സമ ചിത്തതയാണ്"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു