അധ്യായം

സേവനത്തിന്റെ ഇതിഹാസം

"അഗതികളിൽ ദൈവത്തെ -ദർശിക്കുക മദർ അതായിരുന്നു തെരേസയുടെ ജീവിതലക്ഷ്യത്തിന്റെ കാതൽ

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു