ഒരു നല്ല വിദ്യാര്‍ത്ഥിയാവാന്‍ എന്തുചെയ്യണം; സാനുമാഷ് പറയുന്നു