അധ്യായം

നാടക സാഹിത്യം

" സംഘർഷം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അസാധാരണത്വം- നാടകത്തിലെ പ്രമേയസാമഗ്രിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു