അധ്യായം

യാഥാർത്ഥ്യബോധവും ദർശനവും

മേലാകെ ചൊറിപിടിച്ച ഈ റോഡുകൾ നമ്മുടെ ഭരണത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു