അധ്യായം

യുക്തിവാദി എം.സി ജോസഫ്

"ദിവസവും പലപ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിക്കണം. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് മുട്ടുകുത്തുക, ശിരസ്സ് തറയിൽ തൊടുക, സ്വർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്ക് നോക്കുക, കുരിശ് വരയ്ക്കുക മുതലായ മുറകൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചു പോരുന്നു"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു