അധ്യായം

ദിവ്യദീപ്തിയാർന്ന വ്യക്തിത്വം

"അധികാരസ്ഥാനങ്ങൾ ലഭിക്കുകയോ അധികാരികളുടെ ആശീർവാദങ്ങൾ ലഭിക്കുകയോ ചെയ്തു എന്നതായിരി ക്കും എഴുന്നള്ളിപ്പിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാരണം"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു