അധ്യായം

നാടകീയത സംഘർഷത്തിൽ നിന്ന്

" നാടക സാഹിത്യം ഊർജത്തിന്റെ സിരാകേന്ദ്രമാകുന്നത് സംഘട്ടനവും സംഘർഷവും പ്രമേയത്തിൽ നിലീനമായിരിക്കുന്നതുമൂലമാണ് "

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു