അധ്യായം

നിത്യബന്ധനത്തിലും സ്വതന്ത്രൻ

" ഒരൊറ്റ കഥാപാത്രം മാത്രമുള്ള കഥയെ പോഷക കഥാപാത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് നാടക വൽക്കരിക്കുന്നതിൽ ഈസ്കിലീസ് നട്ടുന്ന പാടവം അത്ഭുതകരമാണ്. ഗ്രീക്ക് നാടകങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി കാണുന്ന ഗായകസംഘം കൂടി ഇവിടെ അത്യന്തം സഹായകരമായി തീരുന്നു. "

157 to 167
സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു