അധ്യായം

ആശയങ്ങൾ ആശാൻ കവിതയിൽ

"ഈ കേവലാശയങ്ങളാണോ നളിനി എന്ന കാവ്യത്തി ന്റെ ഘടനയിൽ പ്രബലമായി കടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പരി ശോധിക്കുക! മറിച്ച് കാവ്യത്തിൽ നിന്നാർജ്ജിച്ച അനു ഭൂതിരസത്തിന്റെ ഉറവിടങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതാണ് ശരിയായ കാവ്യപഠനരീതി"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു