അധ്യായം

സ്വപ്നമാണ് യാഥാർത്ഥ്യം

"സ്വപ്നതുല്യമായ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ലീലാകാവ്യ ത്തിലെ ആഖ്യാനം ആരംഭിക്കുന്നത്"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു