അധ്യായം

നാഡികളിൽ സത്യത്തിന്റെ തുടിപ്പ്

സ്വന്തം ആത്മാവിൽ പതിച്ച ദർശനത്തിന്റെ ബീജം, പ്രയത്‌നത്തിന്റെ വിയർപ്പും വേദനയുടെ കണ്ണീരും നൽകി വളർത്തിയെടുത്ത്, ലോകത്തിനായാവതരിപ്പിക്കുന്ന നോവലിസ്റ്റുകൾ മാത്രമേ ആത്യന്തികമായി മാനവസംസ്ക്കാരത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളായി അവശേഷിക്കുകയുള്ളു

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു