അധ്യായം

ഒരു കഥയുടെ പുനരാഖ്യാനം

തന്നിൽ അപ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്ന സ്നേഹത്തോട് അയാൾ എതിർവാദം നടത്തി- 'വാർദ്ധക്യം മരിക്കണം യു വത ജയിക്കണം'

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു