അധ്യായം

യുദ്ധം ജയിച്ച സോക്രട്ടീസ്

യുദ്ധത്തിൽ വിജയം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് രണ്ടു സംഗതികളാണ്. ഭയവും ഭാഗ്യവും

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു