അധ്യായം

കാവ്യധർമ്മം

സ്വന്തം മേഖലയിൽ പരമാധികാരമുള്ള ദേവതയാണ് കാവ്യം

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു