അധ്യായം

വയലാർകവിത

ങ്ങമ്പുഴയിലുള്ളതിനേക്കാൾ സാന്ദ്രത വയലാറിലുണ്ട്. ആ സാന്ദ്രതയ്ക്ക് നിദാനമാകട്ടെ വയലാറിന്റെ ഗൗരവബു ദ്ധിയാണ്

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു

സാനുമാഷ് പറയുന്നു


നാടകങ്ങള്‍


കവിതകള്‍വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു


റഫറൻസ് ലിങ്കുകൾ

ടാഗ് ക്ലൗഡ്