അധ്യായം

ആത്മനിഷ്ഠമായ സമീപനം

ഋഷിസമാനനായ ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ മുമ്പിലിരുന്ന് ആശയോൽബോധനം നടത്തുന്നതുപോലെ തോന്നും ആ ഉപന്യാസങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു