അധ്യായം

എന്താണു പ്രയോജനം?

-" ചിത്രകാരൻ വരച്ച ചിത്രം സത്യത്തിന്റെ പകർപ്പ് മാത്രമാണ്. സത്യം പ്രാപിക്കുകയാണ് ജീവിത ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ സത്യത്തിൽ നിന്നകറ്റുന്ന കലയെ ആദരിക്കുന്നതിനെന്താണൊരു ന്യായം?"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു