അധ്യായം

മിസ്റ്റിസിസ്റ്റം

-അതെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം, എന്നാൽ അതെന്താണെന്ന് പറയാൻ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ! ഈശ്വരാനുഭൂതി, യോഗാനുഭൂതി, ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നെല്ലാം നാം പറയുന്ന ഒരനുഭൂതി വിശേഷണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രൂപങ്ങൾ

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു