അധ്യായം

റൊമാന്റിസിസ്സം

റൊമാന്റിക്കുകളുടെ മനഃശാസ്ത്രത്തിലല്ല തകരാറുള്ളത്, മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ സങ്കൽപ്പത്തിലാണ് തകരാറ്. റൊമാന്റിക്കുകളുടെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളധികവും സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നതായി നാം കാണുന്നു

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു