അധ്യായം

സി.ജെ തോമസ് വിവർത്തകനെന്ന നിലയ്ക്ക്

സൗന്ദര്യബോധപരമായ ഒരു ചിട്ടപ്പെടുത്തലാ ണ്(Aesthetic conditioning) വായനക്കാരിൽ ഉടനടി ഉ ണ്ടാകേണ്ടതെന്ന് സി.ജെ കരുതിയതിൽ അത്ഭുതത്തിനവകാശമില്ല

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു