അധ്യായം

കലയും പ്രചാരണവും

-ഏതെങ്കിലും വിവാദമുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു കക്ഷിയുടെ സേവനത്തിലേക്കായി പ്രേരണ ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യനെ ചേർക്കാനുള്ള ശ്രമമെന്ന് പ്രചാരണത്തെ നിർവചിക്കാം. അപ്പോൾ മനുഷ്യരിൽ സങ്കുചിതമായ ഒരു വക കക്ഷി ബോധം ജനിപ്പിക്കുകയെന്നതാണ് പ്രചാരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇതാണോ കലകളുടെ ലക്ഷ്യം?

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു